Clip Hot

Hài hước

Âm nhạc

Phim hay

Tin mới

Chú Đại Bi - tiếng Phạn, nhạc Hoa

Y5 Trôn 58 vistas

Na-mô-han Lai-ka-nái , đô-lai-ya-ya
nà-mồ á-ly-ya
Vá-Lố-ki-…tề-…si-va-la-ya +
Bô-đi-sát-tố-va-ya +
Mà-hà-sạt-tồ-vá-…ya
Ma-ha-ka-…ru-nìa-kà-yà +
ồm
Sar-va La-bha-ye
Su…-dhá-ná-da-…syà
Nà-mô Sí-kô-ri-….tô/ i Mom Á-lý-á +
Valôki-tê-si-và-là / Răm-dha-vô
Na…mo / Na-lai-kin-di +
Y-lí-…ma-hô Và-dhà-sà-mề
Sár-vá A-tha-du /’su-băm +
A-jà-yàm
Sar-va Sa-dha. Nà-ma vố-sa-tô +
Na-mo Va-gà
Mà-và-dù-dhò. Tá-dy-a-tha
ôm. / A-va-lồ-kề +
Lô-ka-tê
Ka-ra-tế
I-kế-rê
Mà-ha-bô-dhi-sat-tô +
Sàr-và Sàr-và +
Má-lai Má-lai +
Ma-hê Ma-hrê-di-kà-yàm
Ku-lu Ku-lu Kê-…mưm
Dhú-lú Dhú-lú Vá-já-ya-tề
Má-…há / Vá-já-ya-tề +
Dhá-lái Dha-lái +
Dhi-li-ni
Si-va-lai-…ya
Chà-lai Cha-lái +
Má-má-vá-ma-lai
Mùk-tề-lề
Ý-hê y-hê +
Chin-da Chin-da +
A-rà-sừm / Pa-la-chá-lí +
Vá-sá Va-sừm +
Pà-…là-…sá-…ya
Hu-lu Hu-lu Ma-…lài
Hu-lu Hu-lu Hề-…lê
Sà-lai Sá-lai +
Sí-li Sì-lì +
Sù-lu Sú-lu +
Bô-dhi-ye / Bô-dhi-yé
Bô-…dha-ye Bô-dhà-yè
Mai-it-li-ye +
Na-lai-kin-di +
Đế-…lí-…/ sế…-nina +
Pà-yà-mà-nà +
Sá-vô-hô
Sid-dha-ya
Sa-vồ-hồ
Ma-ha Sid-dha-ya +
Sà vô hố
Síd-dhá-yó-ge +
Sì-và-là-yè +
Sá-vô-hô
Na-la-kindi +
Sa-vồ-hồ
Ma-la-na-lai +
Sá-…./ vô-hồ +
Si-là-sưm / Á-mú-khá-ye +
Sà-vồ-hồ
Sár-va Má-hố Á-sid-dha-ye +
Sa-vồ-hồ
Ca-…kê-a A-sid-dha-ye +
Sá-vố-hố
Pa-dá-ma-kà-sí-tái-yé
Sá-vô-hồ
Nà-la-kín-dí Vá-gá-lái-yé +
Sá-vô-hô
Ma-va-li Sam-ka-…lai-yé +
Sá-vô-hô
Nà-mồ-hàn Lái-…ka-nai , đô-lái-ya-yề +
Na-…mố / Á-lý-yé
Va-lố-ki-tề-sì +
Và-lài-yè +
Sá-vô-hô
Om.. Sid-…dhyán-…tú
Man-….tu-á +
Pán-….do-ye +
Sá-vô-hô

Comments
Loading...
Keyword search
CHÚ ĐẠI BI Nhạc Phật Hay Nhất CHÚ ĐẠI BI Tụng Chú Đại Chú Đại Bi NHẠC PHẬT Chú Đại CHÚ ĐẠI Om Mani ĐẠI BI TỰ HỌC HÁT TIẾNG LIÊN KHÚC CHÚ Tụng Chú Đại Bi Chú đại Chú Đại NHẠC CHÚ ĐẠI Chú Đại Bi Chú Đại Chú Đại Bi Đại Ý Ba Kinh CHÚ ĐẠI Nhạc Phật Hay Nhất CHÚ ĐẠI BI Tụng Chú Đại Bi Chú Đại Bi NHẠC PHẬT Chú Đại Bi Tiếng CHÚ ĐẠI BI TIẾNG Om Mani Padme ĐẠI BI THẦN CHÚ TỰ HỌC HÁT LIÊN KHÚC Tụng Chú Đại Bi Chú đại Chú Đại NHẠC CHÚ Chú Đại Bi Chú Đại Bi Tiếng Chú Đại Đại Ý Ba Kinh CHÚ ĐẠI Nhạc Phật CHÚ ĐẠI BI TIẾNG Tụng Chú Đại Bi Chú Đại NHẠC PHẬT GIÁO Chú Đại Bi Tiếng CHÚ ĐẠI Om Mani Padme ĐẠI BI THẦN CHÚ TỰ HỌC LIÊN KHÚC CHÚ ĐẠI Tụng Chú Chú đại bi Chú Đại NHẠC CHÚ ĐẠI Chú Đại Chú Đại Bi Chú Đại Bi Đại Ý Ba CHÚ ĐẠI BI Nhạc Phật Hay CHÚ ĐẠI Tụng Chú Chú Đại Bi NHẠC PHẬT Chú Đại Bi Tiếng CHÚ ĐẠI BI TIẾNG Om Mani ĐẠI BI THẦN CHÚ TỰ HỌC LIÊN KHÚC CHÚ Tụng Chú Đại Bi Chú đại bi Chú Đại Bi NHẠC CHÚ ĐẠI BI Chú Đại Bi Chú Đại Chú Đại Bi Đại Ý CHÚ ĐẠI BI Nhạc Phật Hay Nhất CHÚ ĐẠI Tụng Chú Chú Đại Bi NHẠC PHẬT Chú Đại Bi Tiếng CHÚ ĐẠI BI TIẾNG Om Mani Padme Hum ĐẠI BI THẦN TỰ HỌC LIÊN KHÚC CHÚ ĐẠI Tụng Chú Đại Bi Chú đại bi Chú Đại NHẠC CHÚ ĐẠI BI Chú Đại Chú Đại Chú Đại Đại Ý Ba